B茫i V峄峮g Nguy峄噒 – V农ng T脿u

B茫i V玫ng Nguy峄噒 V农ng T脿u

B茫i V峄峮g Nguy峄噒 thu峄檆 m农i Nghinh Phong h农ng v末 nh么 ra bi峄僴 膼么ng, n瓢峄沜 l煤c n脿o c农ng s岷h, s贸ng gi贸 d峄搉 d岷璸, ba b峄 v谩ch 膽谩 cheo leo v么 c霉ng h霉ng v末

V峄峮g Nguy峄噒 c贸 ngh末a l脿 膽贸n tr膬ng. Nh峄痭g 膽锚m v脿o m霉a tr膬ng m峄峜, hay l煤c ho脿ng h么n, bi峄僴 峄 膽芒y s谩ng r峄眂 nh瓢 膽瓢峄 d谩t m峄檛 l峄沺 b岷 贸ng 谩nh. B锚n ti岷縩g s贸ng r矛 r脿o, tr瓢峄沜 m岷穞 bi峄僴 s谩ng b岷 m锚nh m么ng, du kh谩ch s岷 c贸 c岷 gi谩c c谩i m锚nh m么ng bao la c峄 tr峄漣 m芒y s贸ng n瓢峄沜, c峄 v农 tr峄 v么 c霉ng, v么 t岷璶, l芒ng l芒ng bay b峄昻g trong t芒m h峄搉.N瓢峄沜 bi峄僴 峄 膽芒y r岷 trong v脿 s岷h.

B茫i V玫ng Nguy峄噒 V农ng T脿u

B茫i V峄峮g Nguy峄噒 V农ng T脿u

B峄 bi峄僴 铆t tho岷, s芒u h啤n c谩c b茫i t岷痬 kh谩c 峄 V农ng T脿u, ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 th铆ch c岷 gi谩c m岷h t峄 nh峄痭g ng峄峮 s贸ng d峄搉 d岷璸. Kh么ng 峄搉 脿o, n谩o nhi峄噒 nh瓢 峄 b茫i Tr瓢峄沜. Kh么ng tho谩ng 膽茫ng, d峄 d峄檌 nh瓢 峄 b茫i Sau. B茫i V峄峮g Nguy峄噒 kh么ng d脿i nh瓢ng 膽峄 膽峄 膽i v脿o ti峄乵 th峄ヽ c峄 ng瓢峄漣 d芒n V农ng T脿u qua bao th岷 h峄 b峄焛 s峄 n锚n th啤, k峄 b铆. Nh岷 l脿 khi 膽峄﹏g t峄 t瓢峄g Ch煤a Kit么 tr锚n 膽峄塶h n煤i Tao Ph霉ng nh矛n xu峄憂g, du kh谩ch s岷 c贸 c岷 gi谩c bi峄僴 峄 膽芒y xanh h啤n nh峄痭g n啤i kh谩c, l峄檔g gi贸 v脿 m谩t m岷 l岷 th瓢峄漬g.

V脤 SAO KH脕CH H脌NG L峄癆 CH峄孨 DU L峄奀H KH脕T V峄孨G VI峄員?

"L脿 ng瓢峄漣 膽am m锚 du l峄媍h, v峄沬 T么i du l峄媍h l脿 cu峄檆 s峄憂g, s峄 m峄噉h c峄 ch煤ng T么i l脿 thi岷縯 k岷 v脿 t峄 ch峄ヽ nh峄痭g Tour du l峄媍h c贸 gi谩 tr峄 cao cho m峄峣 kh谩ch h脿ng, gi煤p kh谩ch h脿ng c贸 膽瓢峄 nh峄痭g chuy岷縩 膽i th峄眂 s峄 媒 ngh末a, vui v岷 v脿 b矛nh an, gi煤p g岷痭 k岷縯 t岷 c岷 c谩c th脿nh vi锚n 膽峄 m峄峣 ng瓢峄漣 hi峄僽 nhau h啤n v脿 l脿m vi峄嘽 hi峄噓 qu岷 h啤n"

Nguy峄卬 Thanh Minh - CEO c么ng ty du l峄媍h Kh谩t V峄峮g Vi峄噒.